Kundecenter
Tlf: 70 81 80 00

ÅBNINGSTIDER:
Man - Lørdag kl. 9-17

Betingelser

Rejsebetingelser

1. AFTALEINDGÅELSE

Aftale om køb af pakkerejse er indgået, når tilbud accepteres af den rejsende og indbetaling er foretaget. Forinden har den rejsende modtaget rejsebevis og læst de generelle betingelser for rejsen.

Aftalen er først bindende for begge parter, når hele eller dele af betalingen er rettidigt modtaget. Ved indbetaling bekræfter den rejsende at have sat sig ind i aftalegrundlaget og accepteret gældende vilkår og betingelser. 

Den rejsende har pligt til at gennemlæse rejsebeviset, når det modtages og gennemgå de i rejsebeviset angivne oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal den rejsende straks rette henvendelse til SnowTours.

2. PRIS OG BETALING

2.1 PRIS
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos SnowTours.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler.

2.2 BETALING
Frist for betaling af depositum vil fremgå af rejsebeviset. Frist for slutbetaling er senest 42 dage før afrejse, medmindre andet er anført. Misligholder den rejsende aftalen, hvad angår hele eller dele af betalingen, har SnowTours ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har SnowTours ret til det i afsnit 6.1 anførte. 

Ved bestilling af rejse skal der betales depositum samt eventuelt afbestillingsforsikring. Depositum er på DKK 1.500,- pr. person.

Bestilles rejsen med mindre end 42 dage til afrejse, skal hele rejsens pris være SnowTours i hænde 3 dage efter bestilling. Bestilles rejsen mindre end 10 dage før afrejse skal den betales ved bestilling.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

3.1 AFBESTILLINGSFORSIKRING
Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. SnowTours anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker den rejsendes udgifter, hvis rejsen afbestilles på grund af akut sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende selv eller et nært familiemedlem. En afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedato. Skal du gøre brug at forsikringen, skal afbestilling meddeles SnowTours skriftligt inden påbegyndt rejse.

3.2 REJSEFORSIKRING
SnowTours oplyser om muligheden for, eller forpligtelsen til, at tegne en rejseforsikring. Uden rejseforsikring afholder den rejsende selv omkostninger under rejsen i tilfælde af ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport m.v.

3.3 FORMIDLING AF FORSIKRINGSPRODUKTER
SnowTours formidler forsikringer på vegne af:  Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV. Selskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

4. DEN REJSENDES PLIGTER

4.1 PAS, VISUM OG VACCINATIONER M.V.
For at deltage på en rejse skal den rejsende medbringe pas, der er gyldigt under opholdet. Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas. Derudover skal den rejsende være i besiddelse af andre nødvendige dokumenter for rejsens gennemførelse herunder coronapas.

Det blå EU-sygesikringskort skal medtages på alle rejser.

4.2 NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsebeviset, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Dette skal kontrolleres inden indbetaling af depositum. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsebevis og pas, skal den rejsende straks meddele dette til SnowTours, som vil forsøge at rette fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil eventuelle udgifter forbundet hermed blive afholdt af den rejsende. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde SnowTours ansvarlig.

4.3 RETTIDIGT FREMMØDE
Den rejsende skal møde rettidigt på aftalte afrejsested, samt hjemrejsested. Deltagere skal overholde regler og anvisninger fremsat af SnowTours samt SnowTours transportoperatører.

4.4 BAGAGE
Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må kun medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk. Skulle du miste din bagage under en flyrejse, skal du, før du forlader bagageområdet i lufthavnen, anmelde skaden til flyselskabet eller dennes handling agent og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden PIR-rapport, har du ikke mulighed for senere at gøre krav gældende over for flyselskab, handling agent eller SnowTours ApS. Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. dækning af dine udgifter.

4.5 ORDENSBESTEMMELSER
Som rejsende skal du rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som fx hoteller, lufthavne, transportmidler osv. Du bør altid optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

SnowTours er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for SnowTours og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6 MANGLENDE EFTERLEVELSE
Overholder den rejsende ikke krav til pas, visa, vaccination og øvrige påkrævede dokumenter (fx Coronapas), sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenter samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelser, kan den rejsende ikke gøre krav gældende, hverken mod SnowTours eller underleverandøren til pakkerejsen, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører

5. ÆNDRINGER

5.1 OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN
Som udgangspunkt kan den rejsende overdrage en rejse til en anden person mod betaling af omkostninger, som måtte blive pålagt som følge af overdragelsen. Pga. underleverandørers restriktioner er det dog ikke altid muligt at overdrage rejsen, hvorfor der kan være tale om en afbestilling, jf. afsnit 6.2, for derefter bestilling af ny rejse til ny person. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at ruteflybilletter, der indgår i pakkerejser, sjældent kan ændres eller refunderes. Ønsker du at overdrage en rejse skal du skriftligt kontakte SnowTours senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav m.v.

5.2 DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN
Vil du foretage ændringer i din rejse, skal du kontakte SnowTours med det samme.  Ønskes ændringer, som ikke kan opfyldes i den eksisterende aftale, vil ændringen blive anset som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

SnowTours gør opmærksom på, at ændringer af en allerede indgået aftale, kan medføre prisstigning for aftalens deltagere.

5.3 PRISÆNDRINGER
SnowTours kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i: Transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, landings- eller startafgifter og valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

SnowTours informerer den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, vil du være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

5.4 SNOWTOURS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

5.4.1 Uvæsentlige ændringer
SnowTours er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis SnowTours inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2 Andre ændringer
Hvis SnowTours inden pakkerejsens begyndelse enten:

 • foretager væsentlige ændringer i pakke-rejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om, og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
 • eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen (er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende beløb refunderes på gavekort),
 • eller, hvis SnowTours tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

SnowTours er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken evt. betydning de måtte have for pakkerejsens pris. SnowTours fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af afsnit 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. AFTALENS OPHØR

6.1 AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter nedenstående betingelser.

Ved afbestilling senest 42 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af den rejsende indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 42 dage før og senest 14 dage før den aftalte rejsedag, har SnowTours ret til at beregne sig 50 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 14 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse uden afbestilling, har den rejsende ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og SnowTours ikke kan få refunderet flybilletten eller anden ydelse fra flyselskabet eller leverandøren, har SnowTours ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens (eller anden ydelses) pris, udover de normale gebyrer, samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer.

6.2 REJSEARRANGØRENS OPSIGELSE

6.2.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

I tilfælde af at en rejse ikke opnår følgende minimum antal rejsende, har SnowTours ret til at aflyse rejsen med 20 dages varsel inden afrejse:

 • 30 rejsende på en busrejse
 • 20 rejsende på en flyrejse

6.2.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

SnowTours kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. REKLAMATIONER

Konstaterer du fejl eller mangler ved rejsen, skal dette meddeles SnowTours hurtigst muligt. Henvendelse omkring fejl og mangler skal i første instans ske til rejselederen på destinationen eller til de underleverandører, der leverer den mangelfulde ydelse. Hvis vores rejseleder eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte vores kontor på 70 81 80 00. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du risikere at miste retten til efterfølgende at klage over manglerne i henhold til Lov om Pakkerejser § 22.

Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til info@snowtours.dk hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller SnowTours, kan sagen henvises til:

Pakkerejse-Ankenævnet:
Røjelseskær 11, 3. sal,
2840 Holte,
Tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SnowTours betragter ikke kommentarer indsendt via vores spørgeskema som reklamationer.

8. RABATTER

SnowTours yder rabatter til børn, som sover i opredninger i værelser med 2 fuldt betalende.

9. TRANSPORT

9.1 FLY
Ved rejse med fly er det ikke muligt at lave sædereservation. Vi vil dog forsøge at opfylde eventuelle ønsker. Rejser I flere sammen vil vi forsøge at placere jer sammen.

Af rejsebeviset fremgår der specifikke regler for bagage og håndbagage med flyet.

Ski kan medbringes mod et gebyr. Husk at reservere plads til skiene ved bestilling af rejsen. Køb af skitransport inkluderer 1 par ski og 1 par støvler. På nogle flyvninger er der begrænset plads til ski, det er derfor en god idé at booke skitransport samtidig med bestilling af rejsen.

Tiderne er vejledende og der tages forbehold for eventuelle ændringer, som vil blive meddelt den rejsende senest 48 timer før afrejsen.

Rejsende, der flyver om aftenen, må ikke påregne, at der serveres aftensmad på hotellet. Rejsende, der flyver om morgenen, må ikke påregne morgenmad på hotellet ved den tidlige afgang.

Den rejsende er selv ansvarlig for at checke sig selv og bagagen ind på ud- og hjemrejsen.

10. INDKVARTERING

Ved såvel lejlighed som hotel er indkvarteringen til rådighed på ankomstdagen fra ca. kl. 17:00. Ved halvpension er den første spisning om aftenen på ankomstdagen. Ved kvartpension er den første spisning om morgenen dagen efter ankomst. Ved halvpension og kvartpension er den sidste spisning om morgenen på afrejsedagen.

På afrejsedagen skal indkvartering forlades om formiddagen ca. kl. 19:00. Nøjagtigt tidspunkt vil fremgå på jeres hotel voucher, eller ved henvendelse til receptionen.

Specifikke ønsker til værelse eller placering på hotellet skal noteres på rejsebeviset. Dette kan gøres ved at kontakte vores ferierådgivere på 70 81 80 00 eller info@snowtours.dk
Vær opmærksom på, at specielle ønsker til værelse og placering kun er på forespørgsel og ikke kan garanteres.

På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion.

Ved ophold i lejlighed kan der blive opkrævet et lejlighedsdepositum ved check-in som sikkerhed. Dette lejlighedsdepositum gives tilbage ved afrejse, såfremt lejligheden afleveres i samme stand. Eventuelle fejl og mangler ved en lejlighed skal meddeles rejselederen eller underleverandøren ved indcheckning.

 

11. REJSENDE UNDER 18 ÅR

Personer under 18 år som rejser uden forældre eller værge skal meddele dette ved bestilling af rejsen samt indsende en gyldig samtykkeerklæring fra forældre eller værge.

12. GLEMTE SAGER

Snowtours kan efterlyse glemte sager på en rejse, mod et gebyr på kr. 250,-.

13. AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER PÅ REJSEMÅLET

Rejsearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eks. lukning af hele eller dele af et skiområde som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Derfor kan der heller ikke refunderes penge i sådanne tilfælde. Alt færdsel og deltagelse i arrangementer sker altid på eget ansvar. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner på restauranter, butikker, afterski grundet lokale myndigheders tiltag.

14. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

15. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til SnowTours, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

SnowTours er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

16. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Der videregives ikke information om kortholder, rejsebestiller og medrejsende til 3. part – medmindre det er nødvendigt for levering af produktet. Skiudlejning, flyselskab, hotel o.lign.

17. FREMSENDELSE AF SERVICEINFORMATION

Ved køb af en skirejse hos SnowTours, giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig 2-3 mails før din rejse og 3-5 sms’er under din rejse.

Det hele er for at give dig en bedre oplevelse.

OBS. Dette gælder ikke nyhedsbreve.

18. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

SnowTours har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

SnowTours har rejsegarantinummer 3514.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Læs mere
Nej tak
Accepter cookies